Iň soňky habarlar

Wagtynda habarlara üns beriň we kompaniýanyň soňky ösüşlerine düşüniň.

 • Gözegçilik we Admini düzgünleri ...

  Täze seredilen 'Lukmançylyk enjamlaryna gözegçilik we dolandyryş düzgünleri' (Döwlet geňeşiniň 73739 karary, mundan beýläk täze 'Düzgünnama' diýlip atlandyrylýar) 1-nji iýunda güýje girer.Milli neşe serişdeleri gullugy taýýarlygy gurnaýar we r ...
 • Lukmançylyk enjamlary pudagy 5 ýyl ...

  Recentlyakynda Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi (MIIT) “Lukmançylyk enjamlary senagatynyň ösüş meýilnamasy (2021 - 2025)” taslamasyny çap etdi.Bu makalada, dünýä saglygy goraýyş pudagynyň häzirki kesel diagnozyndan we geçişinden geçendigi görkezilýär ...
 • Ine, ähli tebigy eko-saglyk pil ...

  Ine, size düýşler getirjek tebigy eko-saglyk ýassyk, “Daralan, zolakly, organiki pagta, linter kesilen ýaly 100% pagtadan öndürilen“ Bu ak reňkli 100% pagta görnüşli lint ”...
 • 2003-nji ýylda pagta siňdiriji fakt ...

  2003-nji ýylda Söwda we senagat ministrligi tarapyndan tassyklanan Yangaňgu Jingyanggang saglyk materiallary zawody, Şandong welaýatynyň Azyk we derman serişdeleri müdirliginiň üsti bilen üçünji tarapa berk kliniki synaglary geçirmegi we hünärmenleri guramagy tabşyrmak üçin resmi taýdan döredildi ...
 • Lukmançylyk siňdirijisiniň amaly perspektiwasy ...

  Adamlaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy we saglyga bolan ünsi artdyrmak bilen has köp lukmançylyk derejesindäki ideg we bejeriş önümleri täzeden işlenip, gündelik durmuş sahnalarynda ulanylýar.Mysal üçin, häzirki wagtda meşhur çygly hajathana polotensasy, lukmançylyk derejesindäki lukmançylyk önümçiligini ulanyň ...
 • Derman senagatynyň standarty P ...

  Hytaý Halk Respublikasynyň standart farmasewtika senagaty standarty - Lukmançylyk siňdiriji pagta (YY / T0330-2015 China Hytaýda, lukmançylyk üpjünçiligi görnüşi hökmünde, döwlet tarapyndan berk düzgünleşdirilýän lukmançylyk siňdiriji pagta, lukmançylyk siňdiriji pagta öndürijisi pa .. .
 • Lukmançylyk derejesindäki arassa pagta önümleri ...

  Lukmançylyk siňdiriji pagta arassa pagta linterinden arassalanýar.Önümçilik prosesinde ýokary temperatura sterilizasiýasy we aseptiki gaýtadan işlemek gurşawy sebäpli, lukmançylyk ulanylyşynyň talaplaryna laýyk gelýär.Şol sebäpli saglyk we howpsuzlyk kararlary kepillendirilip bilner.Has gaýtadan işlenenden soň, lukmançylyk kömegi ...
 • hirurgiki pagta - Iň pes ...

  Hawa, bu diňe önümçilik maksatlarymyz we ölçeglerimiz.2003-nji ýyldan başlap, ýigrimi ýyl bäri, pagta çigidiniň daş-töweregi üçin çig malyň ýokary hilli we arzan bahasyny saýlamagy dowam etdirýäris, soň belli bir proporsiýa görä Hytaý XinJiang pagta linterini we ýerli pagta liniýasyny saýladyk ...
 • Lukmançylyk çişleri bilen ...

  Lukmançylyk çişleri bilen adaty pagta süýümleriniň arasyndaky tapawut: dürli materiallar, dürli aýratynlyklar, dürli önüm bahalary we dürli saklanyş şertleri.1, material dürli-dürli Medisina çişlerinde milli talaplara laýyklykda öndürilýän gaty berk önümçilik talaplary bar ...
 • Näme üçin lukmançylyk siňdiriji pagta süýümleri ...

  Lukmançylyk pagta süpürgiçleri, tozansyz süpürgiçler, arassa pagta süpürgiçleri we derrew pagta süpürgiçleri ýaly pagta süýümleriniň köp görnüşi bar.Lukmançylyk pagta süýümleri milli standartlara we derman senagatynyň standartlaryna laýyklykda öndürilýär.Degişli edebiýata görä önüm ...

  Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Sorag